Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Annulering, retourzending en herroeping
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Modelformulier voor herroeping: het op de website van Hänsömn opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
10. Zaken: door Hänsömn B.V. aan de consument te leveren producten.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Hänsömn B.V.
Cartografenweg 40
5141 MT Waalwijk
Telefoonnummer: 013 5212954
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 72242094
Btw-identificatienummer: NL 859043472B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hänsömn B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hänsömn B.V. en de consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hänsömn B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Hänsömn B.V. zijn in te zien en zal zij deze op eerste verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument toezenden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en zal zij Hänsömn deze op eerste verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de consument toezenden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Hänsömn B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hänsömn B.V. niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hänsömn B.V. zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hänsömn B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hänsömn B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hänsömn B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Hänsömn B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hänsömn B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Hänsömn B.V. zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van Hänsömn B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken.
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroeping, annulering en retourzending
1. Een consument heeft na sluiten van een overeenkomst op afstand een termijn van 14 dagen, na ontvangst van de zaken, om zonder opgave van redenen kosteloos tot herroeping over te gaan. Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak kenbaar te maken aan Hänsömn B.V. Het kenbaar maken dient de wederpartij te doen middels het modelformulier. Herroeping kan uitsluitend plaatsvinden als de zaken zich nog ongebruikt en in de originele staat in de originele verpakking bevinden. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij de zaak binnen 14 dagen retour te sturen. De bewijslast voor verzending rust op de consument. Hänsömn B.V. biedt op haar website een modelformulier voor herroeping van overeenkomsten gesloten via de webshop van Hänsömn B.V. aan.
2. Een consument, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, een bedrag betaald heeft, zal Hänsömn B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de zaken terugbetalen.
3. In afwijking van artikel 6 lid 1 wordt bij herroeping van opdrachten en/of overeenkomsten ten aanzien van op maat gemaakte zaken een bedrag van € 500,- aan de consument in rekening gebracht.
4. Indien een consument of wederpartij een met Hänsömn B.V. gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert na afloop van de in artikel 6 lid 1 opgenomen herroepingstermijn van14 dagen, is de consument of wederpartij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door Hänsömn B.V. gemaakte redelijke kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Hänsömn B.V. op vergoeding door de wederpartij van de directe en/of indirecte schade die het gevolg is van de annulering.
5. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd met uitdrukkelijk schriftelijke voorafgaande toestemming van Hänsömn B.V.
6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de Hänsömn B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hänsömn B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als Hänsömn B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Hänsömn B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Hänsömn B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de zaken aan Hänsömn heeft geretourneerd.
3. Hänsömn B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hänsömn B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere leveringsmethode niet terug te betalen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. De door Hänsömn B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Hänsömn B.V. totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Hänsömn B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen:
a) De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
b) Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van deze overeenkomst(en).
2. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Hänsömn B.V. anders bepaalt.
3. Door Hänsömn B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
4. De door wederpartij gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Hänsömn B.V.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Hänsömn B.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen.
6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Hänsömn B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 10 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en afwijking van het vorige lid kan Hänsömn B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Hänsömn B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Hänsömn B.V. dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Hänsömn B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Hänsömn B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Hänsömn B.V. er kan doen gelden indien Hänsömn B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Hänsömn B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. Hänsömn B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Indien een door Hänsömn geleverd product niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, zal Hänsömn binnen 30 dagen nadat de consument hiervan schriftelijk melding heeft gedaan zorgdragen voor aanpassing van de levering conform de overeengekomen specificaties. Indien een onderdeel van een door Hänsömn geleverd product niet leverbaar is, is Hänsömn gerechtigd om dit onderdeel te vervangen voor een gelijkwaardig onderdeel. i.v.m. maatwerk van kan er een margeverschil van 10% ontstaan in de maatvoering.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Hänsömn B.V. kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Hänsömn B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 12 weken na uitvoering van de overeengekomen (aan)betaling uitvoeren, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hänsömn B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Hänsömn B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Hänsömn B.V. is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Hänsömn B.V. gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hänsömn B.V.
2. Hänsömn B.V. is nimmer aansprakelijk jegens de wederpartij, voor kosten, schaden en interesten, welke voor Hänsömn B.V. of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van personen in dienst van Hänsömn B.V. of door Hänsömn B.V. ingeschakelde derden of van zaken al dan niet onder opzicht van Hänsömn B.V. of van door Hänsömn B.V. geleverde zaken.
3. De wederpartij is gehouden Hänsömn B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor Hänsömn B.V. door derden ter zake van het in het vorige lid gestelde mocht worden aangesproken. Tevens vrijwaart de wederpartij Hänsömn B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot recht van industriële en intellectuele eigendom op door de wederpartij aan Hänsömn B.V. verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4. Hänsömn B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de wederpartij, verband houdende met (niet tijdige) leveringen door Hänsömn B.V.
5. De aansprakelijkheid van Hänsömn B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van Hänsömn B.V. in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Hänsömn B.V. niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Hänsömn B.V. beperkt tot het maximale driemaal het bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking en binnen 6 maanden nadat het gebrek is ontdekt.
6. Hänsömn B.V. is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aankoop. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hänsömn B.V. te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Hänsömn B.V. is gewezen op de te late betaling en Hänsömn B.V. de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hänsömn B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Hänsömn B.V. kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling, geschillenregeling, bevoegde rechter
1. Hänsömn B.V beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur na ontvangt van het product nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk schriftelijk omschreven worden via [email protected]
3. Bij Hänsömn B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hänsömn B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Hänsömn B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot Hänsömn B.V. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Hänsömn B.V. als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Indien een overeenkomst is gesloten met een wederpartij niet consument komen partijen overeen dat eventuele geschillen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie exclusief zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland West Brabant

Artikel 16 – Toepasselijk recht
1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Tilburg, juli 2020