Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Annulering, retourzending en herroeping
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Gebreken en recht van reclame
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de wederpartij producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Wederpartij: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan wederpartij aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Modelformulier voor herroeping: het op de website van Hänsömn opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
10. Zaken: door Hänsömn B.V. aan de wederpartij te leveren producten.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Hänsömn B.V.
Cartografenweg 40
5141 MT Waalwijk
Telefoonnummer: 013 5212954
E-mailadres: info@hansomn.nl
KvK-nummer: 72242094
Btw-identificatienummer: NL 859043472B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hänsömn B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hänsömn B.V. en de wederpartij .
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hänsömn B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Hänsömn B.V. zijn in te zien en zal zij deze op eerste verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos aan de wederpartij toezenden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en zal zij Hänsömn deze op eerste verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de wederpartij toezenden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als Hänsömn B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hänsömn B.V. niet. Echter zijn alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in een aanbod een indicatie en kunnen deze geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
3. Hänsömn B.V kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren in door en/of namens haar weergegeven afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van de zaken.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
5. Een overeenkomst komt tot stand nadat Hänsömn B.V. de opdracht schriftelijk binnen 8 (acht) dagen heeft bevestigd, dan wel indien Hänsömn B.V. binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de opdracht een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering. De in voorgaande zin opgenomen bepaling geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.
6. Indien de wederpartij een aanbod aanvaardt, behoudt Hänsömn B.V. het recht om het aanbod binnen 3 (drie) dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
7. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod, dan is Hänsömn B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hänsömn B.V dit uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hänsömn B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerdere offertes, aanbiedingen, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en/of overeenkomsten.
9. Door Hänsömn B.V geaccepteerde opdrachten en/of overeenkomsten worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Hänsömn B.V. gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hänsömn B.V. zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hänsömn B.V. is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hänsömn B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hänsömn B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Hänsömn B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hänsömn B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Hänsömn B.V. zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van Hänsömn B.V. waar de wederpartij met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken.
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e) indien de wederpartij een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroeping, annulering en retourzending
1. De wederpartij heeft na sluiten van een overeenkomst op afstand een termijn van 14 dagen, na ontvangst van de zaken, om zonder opgave van redenen kosteloos tot herroeping over te gaan. Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak kenbaar te maken aan Hänsömn B.V. Het kenbaar maken dient de wederpartij te doen middels het modelformulier. Herroeping kan uitsluitend plaatsvinden als de zaken zich nog ongebruikt en in de originele staat in de originele verpakking bevinden. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij de zaak binnen 14 dagen retour te sturen. De bewijslast voor verzending rust op de wederpartij. Hänsömn B.V. biedt op haar website een modelformulier voor herroeping van overeenkomsten gesloten via de webshop van Hänsömn B.V. aan.
2. De wederpartij, die gebruik maakt van het herroepingsrecht, een bedrag betaald heeft, zal Hänsömn B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de zaken terugbetalen.
3. In afwijking van artikel 6 lid 1 wordt bij herroeping van opdrachten en/of overeenkomsten ten aanzien van op maat gemaakte zaken een bedrag van € 500,- aan de wederpartij in rekening gebracht.
4. Indien een consument of wederpartij een met Hänsömn B.V. gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert na afloop van de in artikel 6 lid 1 opgenomen herroepingstermijn van 14 dagen, is de consument of wederpartij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door Hänsömn B.V. gemaakte redelijke kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Hänsömn B.V. op vergoeding door de wederpartij van de directe en/of indirecte schade die het gevolg is van de annulering.
5. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd met uitdrukkelijk schriftelijke voorafgaande toestemming van Hänsömn B.V., waarbij in ieder geval het volgende niet in het geding dient te zijn:
A. Door toedoen van de wederpartij beschadigde en/of gebruikte zaken;
B. Zaken welke wegens redenen omtrent hygiëne niet teruggenomen kunnen worden, zoals tenminste kachels en kuipen, tenzij Hänsömn B.V. anders bepaald;
C. Zaken anders verpakt dan in de onbeschadigde en door de wederpartij ongekenmerkte originele verpakking;
D. Zaken anders dan met bekwame spoed retour gezonden, doch in ieder geval binnen 8 (acht) dagen na levering;
E. Zaken welke tegen speciale voorwaarden en/of prijzen, zoals in ieder geval uitverkoop en/of aanbiedingsvoorwaarden, zijn geleverd;
F. Gepersonaliseerde zaken en/of maatwerk naar bedrijf of persoon, welke tot stand is gekomen overeenkomstig specificaties dan wel eisen, maten of voorwaarden van de wederpartij;
G. Zaken waarvan diens aard zich tegen retourzending verzet. De wederpartij geeft bij aanvraag voor retourzending uitdrukkelijk te kennen dat geen van hetgeen bovengenoemd het geval is in de betreffende casus. De zaken genoemd onder Artikel 4 a t/m g kunnen uitdrukkelijk niet geretourneerd worden, tenzij Hänsömn B.V uitdrukkelijk schriftelijk, zonder dat hier enige verplichting toe is dan wel enig recht aan te ontlenen is, anders bepaald. De staat van de geretourneerde zaken bij aankomst op het door Hänsömn B.V opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door Hänsömn B.V. van de retourzending. Tevens bepaald Hänsömn B.V of retourzending leidt tot creditering of tot omruiling van de zaken tegen soortgelijke zaken.

De wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de Hänsömn B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Eventuele verzendkosten van de retourzendingen het risico van de retourzending komen voor rekening van de wederpartij, ook in geval van hetgeen bepaald in lid 5 van dit artikel.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
2. De wederpartij is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De wederpartij is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hänsömn B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als Hänsömn B.V. de melding van herroeping door de wederpartij op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Hänsömn B.V. vergoedt alle betalingen van de wederpartij, inclusief eventuele leveringskosten door Hänsömn B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij de zaken aan Hänsömn heeft geretourneerd.
3. Hänsömn B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de wederpartij heeft gebruikt, tenzij de wederpartij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de wederpartij.
4. Als de wederpartij heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hänsömn B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere leveringsmethode niet terug te betalen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. De door Hänsömn B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Hänsömn B.V. totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Hänsömn B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen:
a) De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
b) Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van deze overeenkomst(en).
2. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Hänsömn B.V. anders bepaalt.
3. Door Hänsömn B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
4. De door wederpartij gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Hänsömn B.V.en zullen door de wederpartij worden behandeld en beschouwd als nieuw.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Hänsömn B.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. Indien terug gehaalde zaken zijn beschadigd of niet deugdelijk zijn behandeld is de wederpartij aansprakelijk voor herstel en/of reparatiekosten net als overige schade die Hänsömn B.V. hiervan ondervindt.
6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Hänsömn B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
7. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Hänsömn B.V.

  • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  • Alle aanspraken van de wederpartij op vezekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hänsömn B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  • De vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Hänsömn B.V geleverde zaken te verpanden aan Hänsömn B.V op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Hänsömn B.V
  • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Hänsömn B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 10 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, kostprijsverhogende elementen en afwijking van het vorige lid kan Hänsömn B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Hänsömn B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Hänsömn B.V. dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en garantie
1. Hänsömn B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Hänsömn B.V. kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. Indien de door Hänsömn B.V..verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Hänsömn B.V. is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en/of onkundige installatie daarvan, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hänsömn B.V. de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Hänsömn B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, wind of temperaturen et cetera.
5. Specifieke voorbeelden ten aanzien van het vorige lid zijn in ieder geval; schoonmaken van kachels met chloor(producten), kachels installeren zonder voldoende circulatiemogelijkheden, op eigen initiatief gaten dan wel openingen maken in de geleverde zaken en het plaatsen van een zaak onvolledig en/of op een plek waarvan hij/zij weet en/of zou moeten weten dat deze daarvoor niet geschikt is. Het doen van handelingen zoals in ieder geval, doch niet uitsluitend voornoemde handelingen, geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
6. De garantie is voor particulier gebruik 2 jaar. Dit betreft enkel privé en eigen gebruik. Voor professioneel gebruik is de garantie 6 maanden. Dit betreft wellnesscentra, bed en breakfast, hotels, campings en overige.
7. De garantie is alleen geldig indien er een aankoopbon/factuur overhandigd kan worden door de wederpartij.
8. Voorrijkosten kunnen in rekening gebracht worden bij leveringen en reparaties. Het tarief bedraagt €50,- tot 50 km en €0,50 per km enkele reis daarboven. Deze kosten vallen niet onder de garantie en moeten door de wederpartij worden betaald. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat de wederpartij akkoord met het betalen van de voorrijkosten en verklaart hij/zij op de hoogte te zijn van de kosten. De wederpartij dient de afstand te controleren om te weten welke kosten van toepassing zijn. De voorwaarden kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. Hänsömn B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering ‘af fabriek’: indien en zolang de af te leveren zaken zich bevinden in een Distributiecentrum en/of opslagplaats van Hänsömn B.V ., zijn dezen voor rekening en risico van Hänsömn B.V. Zodra de af te leveren zaken of afgehaalde producten het Disributiecentrum en/of opslagplaats van Hänsömn B.V hebben verlaten, zijn dezen voor rekening en risico van de wederpartij en gelden de zaken als geleverd.
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname weigert, uitstelt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en verantwoordelijkheid van de wederpartij.
De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn.
3. Voorts geldt een overeengekomen levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van Hänsömn B.V. zodanig dat Hänsömn B.V. in staat is om de levertijd aan te houden.
4. Indien een door Hänsömn geleverd product niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, zal Hänsömn binnen 30 dagen nadat de wederpartij hiervan schriftelijk melding heeft gedaan zorgdragen voor aanpassing van de levering conform de overeengekomen specificaties. Indien een onderdeel van een door Hänsömn geleverd product niet leverbaar is, is Hänsömn gerechtigd om dit onderdeel te vervangen voor een gelijkwaardig onderdeel. i.v.m. maatwerk kan er een margeverschil van 10% ontstaan in de maatvoering.
5. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Hänsömn B.V. kenbaar heeft gemaakt.
6. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Hänsömn B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 12 weken na uitvoering van de overeengekomen (aan)betaling uitvoeren, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
7. De wederpartij is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren op:
o Of de juiste zaken zijn geleverd;
o Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
o Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
o Of er beschadigingen aan de goederen zijn.
8. Indien de wederpartij bij ontvangst ontdekt, dat de zending tijdens het transport beschadigd is, dient de wederpartij het transportbedrijf hier direct op te wijzen. De door de wederpartij geconstateerde schade dient vervolgens te worden beschreven in de vrachtbrief. Het document dient door de wederpartij en het transportbedrijf ondertekend te worden. In het geval het transportbedrijf de aansprakelijkheid voor de schade afwijst, dient de wederpartij contact op te nemen met Hänsömn B.V.
9. De wederpartij verklaart, door ondertekening van de vrachtbrief die overhandigd wordt door het transportbedrijf dat er geen zichtbare schade is aan de ontvangen producten. In het geval de wederpartij de transportschade eerst ontdekt, nadat hij het uitgevoerde transport heeft geaccepteerd, heeft de wederpartij geen recht op een vergoeding van het Hänsömn B.V.
10. Door de wederpartij aangegeven wensen of voorwaarden betreffende de bezorgtijd, bijv. op vrachtbrieven, zijn niet bindend voor het transportbedrijf of Hänsömn B.V., behalve wanneer het transportbedrijf zich in een overeenkomst met of in een offerte aan de wederpartij verplicht heeft tot het uitvoeren van een transport conform dergelijke wensen of voorwaarden inzake de bezorgtijd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Hänsömn B.V. is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Hänsömn B.V. gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hänsömn B.V.
2. Hänsömn B.V. is nimmer aansprakelijk jegens de wederpartij, voor kosten, schaden en interesten, welke voor Hänsömn B.V. of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van personen in dienst van Hänsömn B.V. of door Hänsömn B.V. ingeschakelde derden of van zaken al dan niet onder opzicht van Hänsömn B.V. of van door Hänsömn B.V. geleverde zaken.
3. De wederpartij is gehouden Hänsömn B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor Hänsömn B.V. door derden ter zake van het in het vorige lid gestelde mocht worden aangesproken. Tevens vrijwaart de wederpartij Hänsömn B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot recht van industriële en intellectuele eigendom op door de wederpartij aan Hänsömn B.V. verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4. Hänsömn B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de wederpartij, verband houdende met (niet tijdige) leveringen door Hänsömn B.V.
5. De aansprakelijkheid van Hänsömn B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering van Hänsömn B.V. in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Hänsömn B.V. niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Hänsömn B.V. beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking en binnen 6 maanden nadat het gebrek is ontdekt.
6. Hänsömn B.V. is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aankoop. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hänsömn B.V. te melden.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Hänsömn B.V. is gewezen op de te late betaling en Hänsömn B.V. de wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hänsömn B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Hänsömn B.V. kan ten voordele van de wederpartij afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Gebreken en recht van reclame
1. De wederpartij dient de gekochte zaken te controleren bij aflevering zoals benoemd in art. 12 lid 6.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 48 (achtenveertig) uur na aflevering, uitdrukkelijk schriftelijk, gelieve per e-mailbericht, aan Hänsömn B.V. te melden. De bewijslast van tijdige melding ligt geheel bij de wederpartij. Ingeval het zaken als sauna’s, hottubs, Jacuzzi’s, bubbelbaden en dergelijke zaken betreft, is Hänsömn B.V gerechtigd om ten tijde van aflevering om controle van zichtbare gebreken en een akkoord te verzoeken.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 5 (vijf) werkdagen na ontdekking respectievelijk het moment waarop het gebrek/de gebreken redelijkerwijs ontdekt had/hadden kunnen worden, uitdrukkelijk schriftelijk te melden aan Hänsömn B.V.
4. Indien van een gebrek later dan binnen de in dit artikel gestelde termijnen melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
5. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de wederpartij. Geringe en/of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleur, maat etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval, weersinvloeden en/of als redelijke bijkomstigheid van handwerk.
6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld door Hänsömn B.V.is bij al het maatwerk sprake van handwerk en zijn alle logo’s en/of aangebrachte afbeeldingen c.q. tekens door handwerk aangebracht.
7. Bij bewerking van de goederen op verzoek van de wederpartij, in ieder geval bedrukking en/of handwerk dient redelijkerwijs een eigen risico inzake fout in acht te worden genomen. De wederpartij aanvaard voornoemd risico uitdrukkelijk door het geven van de opdracht aan Hänsömn B.V.
8. Indien Hänsömn B.V. reclames erkent, heeft Hänsömn B.V. met uitsluiting van alle recht van de wederpartij op schadevergoeding, het recht om, hetzij de zaken terug te nemen en van (verdere) levering af te zien tegen terugbetaling van de koopprijs, hetzij te verlangen dat de wederpartij de zaken tegen een aangepaste reductie op de koopprijs behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herleveren te laten volgen en /of kosteloos reparatie aan te bieden. In geval herlevering plaats dient te vinden boven de 100 km totaal (heen en weer) gemeten vanaf Hänsömn B.V., komen de extra kosten van de herlevering voor rekening van de wederpartij.
9. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan zoals overeengekomen. Zaken kunnen slechts na voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming aan Hänsömn B.V worden geretourneerd. Artikel 5 van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing bij retourzendingen.
10. Reparaties aan zaken in het eigendom van Hänsömn B.V. mogen alleen door Hänsömn B.V. of de door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden. Bij noodzaak van reparatie dient de zaak te worden teruggebracht naar de locatie van Hänsömn B.V. Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door Hänsömn B.V. (eveneens) betrekking op het vervangingsexemplaar.
11. Hetgeen bepaald in lid 6 geldt tevens ingeval noodzaak bestaat tot reparatie van een gekochte en/of geleverde zaak door Hänsömn B.V. Geen garantie en/of reclames zijn mogelijk nadat een derde dan wel de wederpartij reparaties heeft getroffen/getracht. Bij noodzaak van reparatie dient de zaak te worden teruggebracht naar de locatie van Hänsömn B.V.
12. Bij uitsluiting van door de wederpartij aantoonbare spoed van reparatie is Hänsömn B.V. gerechtigd om een servicemoment in te plannen volgens de agenda van de door Hänsömn B.V. ingeschakelde reparateur.

Artikel 16 – Klachtenregeling, geschillenregeling, bevoegde rechter
1. Hänsömn B.V beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur na ontvangt van het product nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk schriftelijk omschreven worden via service@hansomn.com.
3. Bij Hänsömn B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hänsömn B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De wederpartij dient Hänsömn B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient de wederpartij zich allereerst te wenden tot Hänsömn B.V. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de wederpartij de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Hänsömn B.V. als wederpartij stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de wederpartij betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Indien een overeenkomst is gesloten met een wederpartij komen partijen overeen dat eventuele geschillen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie exclusief zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland West Brabant

Artikel 17 Beëindiging van de overeenkomst
1. Alle vorderingen van Hänsömn B.V. op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
 Na het sluiten van de overeenkomst aan Hänsömn B.V.. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 Hänsömn B.V. de wederpartij heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;
 Door de vertraging aan de zijde van de andere partij niet langer kan worden gevergd dat de betreffende partij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 De wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt en/of anderszins diens verplichtingen niet nakomt.
In de genoemde gevallen is Hänsömn B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Hänsömn B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Hänsömn B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is opgeheven, ten laste van de wederpartij, staat het Hänsömn B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Hänsömn B.V. op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 – Toepasselijk recht
1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Tilburg, juli 2020